Edyyyyy - Dark Knight
Dark Knight 57 0

Rank Player
Location Davias 220 84
PK Level Hero Level 1
Zen 1,354,990
Last reset 0
Total points 513